Algemene Voorwaarden Hoes IT & Security

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Hoes IT & Security: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Druten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76903451.
b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hoes IT & Security een overeenkomst aangaat of aan wie Hoes IT & Security een offerte uitbrengt.
c. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Hoes IT & Security en de Klant betreffende de levering van goederen en/of diensten door Hoes IT & Security aan de Klant.
d. Producten: alle goederen en diensten die Hoes IT & Security aan de Klant levert, waaronder het bouwen van pc's, softwareontwikkeling en online oplossingen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Hoes IT & Security, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Hoes IT & Security zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant een offerte of aanbieding van Hoes IT & Security schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De prijzen die Hoes IT & Security hanteert, zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hoes IT & Security aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Hoes IT & Security gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 5 - Levering en risico-overgang

5.1 Hoes IT & Security zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter, overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

Artikel 6 - Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Hoes IT & Security verleent garantie op de geleverde Producten en diensten volgens de geldende garantievoorwaarden van de fabrikant of leverancier. De garantieperiode kan per product of dienst verschillen.

6.2 Hoes IT & Security is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade, die de Klant of derden lijden als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten of diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hoes IT & Security.

6.3 De aansprakelijkheid van Hoes IT & Security is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hoes IT & Security wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

6.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen binnen 30 dagen na ontdekking van de schade schriftelijk bij Hoes IT & Security te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Hoes IT & Security geleverde Producten en diensten, waaronder auteursrechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten, blijven te allen tijde eigendom van Hoes IT & Security of haar licentiegevers.

7.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoes IT & Security de geleverde Producten en diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren of op enige andere wijze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bestemd.

Artikel 8 - Overmacht

8.1 Hoes IT & Security is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoes IT & Security geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hoes IT & Security niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

8.2 Hoes IT & Security heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode van overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoes IT & Security partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen Hoes IT & Security en de Klant zullen in eerste instantie in onderling overleg worden beslecht.
Indien partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hoes IT & Security gevestigd is, tenzij Hoes IT & Security ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10 - Wijzigingen en vindplaats

10.1 Hoes IT & Security behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Hoes IT & Security en zal aan de Klant ter beschikking worden gesteld op verzoek.

10.2 De toepasselijke versie van de algemene voorwaarden is die welke gold op het moment van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst.

Artikel 11 - Slotbepalingen

11.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen in onderling overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

11.2 Hoes IT & Security is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij. De Klant geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.

11.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Hoes IT & Security en de Klant.

@ Copyright - Hoes IT & Security - All Rights Reserved